Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.tiross.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.TIROSS.COM

 

    I.        Postanowienia ogólne

  II.        Definicje

III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  V.        Tryb postępowania reklamacyjnego

VI.        Własność intelektualna

VII.        Postanowienia końcowe

 

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Serwis internetowy działający pod adresem www.tiross.com prowadzony jest przez TIROSS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278511, kapitał zakładowy: 400.000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Al. Krakowska 118, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, NIP: 5342351449, REGON: 140916851, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@tiross.com, numer telefonu: +48 22 759 60 75

2.  Serwis www.tiross.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.tiross.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.tiross.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

5.1.            Kodeksu cywilnego;

5.2.            Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

5.3.            Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

II.           DEFINICJE

1.  FORUMULARZ KONTAKOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający złożenie zapytania ofertowego dotyczącego produktów dostępnych w katalogu na stronie internetowej www.tiross.com

2.  REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

3.  SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tiross.com

4.  USŁUGODAWCATIROSS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278511, kapitał zakładowy: 400.000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Al. Krakowska 118, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, NIP: 5342351449, REGON: 140916851.

5.  USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

6.  USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 

III.         RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Formularza Kontaktowego.

2.  Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.        WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)  komputer z dostępem do Internetu,

b)  dostęp do poczty elektronicznej,

c)  przeglądarka internetowa,

d)  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V.          TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@tiross.com

b)  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VI.        WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tiross.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością TIROSS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000278511, kapitał zakładowy: 400.000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Al. Krakowska 118, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, NIP: 5342351449, REGON: 140916851. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tiross.com, bez zgody Usługodawcy.

2.  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tiross.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.  Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3.  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4.  Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.  Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6.  Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  • Rejestracja

Rejestracja nowego konta